Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

BÁT CHỦNG PHÁP THỊ GIẢ

Thị giả là một vị đệ tử theo hầu, cũng viết cấp thị đệ tử, cấp sử tả hữu, Thị sử nhơn, mỗi Đức Phật khi giáo hóa chỗ này chỗ kia, thường có một vị đệ tử là bậc Bồ Tát theo hầu, được nhơn duyên phước đức nhiều lắm, đã từng có quan hệ với một Đức Phật trong nhiều kiếp, mới được hân hận làm thị giả của Đức Phật ấy. Ngài A Nan là thị giả của Đức Phật Thích Ca, Ngài Thiện Hữu Tập Quân làm thị giả cho Phật Ca Diếp…Ngài A Hào Tử Đạo làm thị giả cho Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni…
 
Theo quyển “Bồ Tát Tùng Đâu Suất Hạ Sanh Kinh” bực thị giả có đủ tám pháp gồm:
 
Tín căn kiên cố: Lòng tin được bền vững
 
Kỳ tâm mích tấn: Tâm tầm cầu cho tấn tới
 
Thân vô bệnh: Thân thể không tật bệnh
 
Tinh tấn: Chuyên cần tân tiến trong việc tu hành
 
Cụ niệm tâm: Đủ lòng chánh niệm
 
Tâm bất kiêu mạn: Lòng chẳng tự cao kiêu ngạo
 
Năng thành định ý: Có thể thành tựu cái ý định
 
Cụ túc văn trí: Cái trí nghe pháp hiểu và nhớ đầy đủ - Bát chủng pháp thị giả gọi tắt là Bát Pháp.
 
Theo PHDS của Thích Nữ Đức Trí