Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

BÁT CÔNG ĐỨC THỦY

Bát công đức thủy là chỉ cho thứ nước có tám công đức, tám đức tánh, ấy là thứ nước ở trong ao hồ nơi cõi Cực Lạc cũng là nước nơi suối A Na Bà Đạp Đa trong núi Hương sơn ở dãy núi Hy Mã Lạp Sơn ở miền nam Diêm Phù Đề. Tám công đức đó là:
 
Trừng tịnh: Nước lóng sạch
 
Thanh lãnh: Nước trong mát
 
Cam mỹ: Nước ngon ngọt
 
Khinh nhuyễn: Nước uống vào nhẹ nhàng
 
Nhuận trạch: Nước uống nhuận trơn
 
An hòa: Nước uống rồi vui vẻ hòa nhã
 
Trừ cơ cẩn: Nước uống rồi trừ đói khát, bệnh hoạn
 
Trưởng dưỡng: Nước uống vào thân thể tinh thần, khoan khái định lực tăng trưởng
 
Bát công đức thủy cũng gọi là, Bát công đức trì (nước có tám công đức), Bát vị thủy (nước có tám vị)
 
A Di Đà Kinh có chép: Này Xá Lợi Phất ở cõi Cực Lạc có ao bằng bảy vật báu, phía trong chứa đầy Bát công đức thủy, dưới ao ấy toàn một thứ cát bằng vàng.
 
Theo PHDS của Thích Nữ Đức Trí