Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

BÁT GIỚI TRAI – BÁT CÔNG ĐỨC

Bát giới trai là tám giới của cư sĩ tại gia. Những ngày giữ giới này phải ăn chay (không ăn quá ngọ) như các tu sĩ. Vì có sự liên quan giữa sự giữ giới và ăn chay, nên có tên bát giới trai, cũng kêu bát quan trai giới, bát chi trai..v..v…
 
Bát công đức là tám công đức của người giữ bát quan trai giới. Bát quan trai giới và bát công đức bao gồm như sau:
 
- Bát giới:
 
1. Chẳng sát sanh
 
2. Chẳng trộm cướp
 
3. Chẳng dâm dục
 
4. Chẳng nói dối
 
5. Chẳng uống rượu
 
6. Chẳng trang sức
 
7. Chẳng nằm giường cao, nghe ca hát
 
8. Chẳng ăn sái thời
 
Người thiện nam tín nữ trong sạch giữ bát trai giới sẽ được hưởng tám công đức trổi thắng.
 
- Bát công đức:
 
Chẳng đọa địa ngục
 
Chẳng đọa ngạ quỉ
 
Chẳng đọa súc sanh
 
Chẳng đọa A Tu La
 
Thường sanh trong cõi người, chánh kiến xuất gia, đắc đạo Niết Bàn
 
Hoặc sanh lên cõi trời
 
Thường sanh trong cõi Phạm Thiên
 
Gặp Phật ra đời xin chuyển pháp luân được đạo quả chánh đẳng, chánh giác
 
- Người thọ bát quan trai đàn ông kêu là Tịnh Hạnh Ưu Bà Tắc, đàn bà kêu Tịnh Hạnh Ưu Bà Di. Vì trọn một ngày một đêm, tình nguyện lìa dục, giữ mình thanh tịnh, tu hạnh xuất thế nên kêu là Tịnh Hạnh. Cũng gọi là thanh tín nam, thanh tín nữ, vì lòng trong sạch phụng trì bát quan trai giới nên gọi là thanh, tín là do lòng tin đối với giáo pháp của đức Như Lai, theo như thuyết mà tu hành, vì vậy mà có tên thanh tín nam, thanh tín nữ vậy.
 
Theo PHDS của Thích Nữ Đức Trí