Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA; S. Prajnà pàramità
Trí tuệ siêu việt. Theo đạo Phật, mầm mống của trí tuệ siêu việt [tr.79] vốn sẵn có trong tất cả chúng sinh, nhưng vì bị vô minh và dục vọng che lấp cho nên chúng sinh không biết. Đạo Phật dạy các pháp môn thực hành để khai thác, phát huy cái vốn Trí Tuệ Ba la mật sẵn có trong tự tính mỗi con người. Trong kinh sách Đại thừa, các bộ Kinh Bát Nhã chiếm vị trí đặc biệt quan trọng. Nội dung của các kinh đó giảng về trí tuệ Bát Nhã và lý Không (sunyata). Những bộ Kinh Bát Nhã nổi tiếng nhất lưu hành ở Việt Nam là Kinh Kim Cương và Tâm Kinh. Tâm Kinh gọi đầy đủ là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là bộ kinh Bát Nhã ngắn nhất, khái quát tinh hoa của các bộ Kinh Bát Nhã khác. Nó được tăng ni Việt Nam đọc tụng hàng ngày trong các khóa lễ sớm chiều. Có ba loại Bát Nhã:
 
1. Thật tướng Bát Nhã: Trí tuệ thông suốt rõ ràng thực thể của các pháp.
 
2. Quán chiếu Bát Nhã: Dùng trí tuệ sáng suốt để suy xét nhận thức rõ ràng thực thể các pháp, phân biệt và loại trừ những từ chấp, vọng niệm phiền não.
 
3. Văn tự Bát Nhã: Sự, lý cao siêu chứa đựng trong giáo pháp, là phương tiện để đạt đến sự nhận thức chân lý thực tại.