Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

BÁT SỰ TÙY THÂN

Tám món đồ đem theo mình. Phật độ cho năm vị Tỳ Kheo rồi, có tám món đồ đem theo mình là:
 
   Một bộ áo ba cái,
 
   Cái bát,
 
   Cái lu, đồ lót ngồi,
 
   Cái túi lược nước,
 
   Cây kim,
 
   Cuộn chỉ,
 
   Cây búa.
 
Và chư Tỳ Kheo lữ hành hoặc ở nơi tinh xá, mỗi vị đếu có tám món đồ túy thân ấy.