Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

CA LƯU ĐÀ DI

Kâlôdâyin
 
Một vị Thanh văn, Đại Đệ tử của đức Phật Thích Ca. Ca lưu đà Di là một vị trong hàng 1250 vị Đại Tỳ Kheo thường hầu theo Phật trong khi Phật du hóa đến các nước và có nghe Phật thuyết nhiều Kinh Đại Thừa.
 
Trong hội Pháp Hoa, Ca lưu đà Di và năm trăm vị Thanh văn La Hán có được Phật thọ ký cho quả Phật: tất cả năm trăm vị đều sẽ lần lượt thành Phật, đồng một hiệu là Phổ Minh (Samantaprabhâsa) Như Lai.
 
Theo từ điển Phật học Hán Việt của Đoàn Trung Còn