Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

CÀ-SA THẬP LỢI

Mười điều có lợi của cà sa. Tâm địa quán kinh, nêu mười điều có lợi của áo cà sa gồm:
 
Che thân khỏi thẹn ngượng.
 
Tránh ruồi muỗi, nóng rét.
 
Biểu thị tướng của Sa Môn, người thấy được hoan hỉ, rời bỏ tà tâm.
 
Nhân thiên bảo trang nghiêm tướng, sinh phúc Phạm thiên.
 
Khi mặc, nảy sinh bảo tháp tướng, diệt mọi tội.
 
Màu không thắm tươi rực rõ, nảy sinh lòng không tham muốn.
 
Cà sa là áo thanh tịnh của Phật, vĩnh viễn đoạn trừ phiền não, nảy sinh mọi sự tốt lành, như thửa ruộng tốt cho mùa bội thu.
 
Tiêu trừ tội lỗi, nảy sinh mười điều thiện.
 
Như nơi đất tốt, có thể làm nảy nở mầm Bồ Đề.
 
Như giáp trụ, mũi tên độc phiền não không làm hại được, vì thế mà chư Phật tam thế đều mặc.
 
Theo PHDS của Thích Nữ Đức Trí