Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

CÁI

Che đậy. Cái che đậy và trói buộc khiến cho tâm thức không mở mang và chuyển thành trí tuệ được. Đó là một tên gọi khác của phiền não hay cái triền. Thường gọi là triền cái cho thuận âm. Có năm triền cái ngăn trở công phu thiền định: tham, sân, hôn trầm thụy miên (tâm trạng mê muội buồn ngủ), trạo cử (tâm trạng lăng xăng không yên) và nghi. Muốn vào định, chứng cấp thiền thứ nhất (sơ thiền) thì phải đoạn trừ năm triền cái nói trên và thành tựu năm thiền chi là hỷ, lạc, tầm, tứ và nhất tâm.