Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

CĂN BỔN

Gốc rễ, cội nguồn, nền tảng cốt yếu. Căn bổn đối với Chi mạt (nhành ngọn). Như đức Phật có phán rằng: Thi la (Giới hạnh) kêu là Căn bổn. Chính vì Giới hạnh có sức kiến lập, đảm đương và giữ lấy tất cả những khoái lạc, những công đức về mặt thế gian và xuất thế gian, khiến cho sanh nảy, khiến cho chứng đắc. Giới hạnh tỷ như thọ căn (rễ cây) có sức làm cho toàn thể cái cây sanh ra và thêm lên, lớn lên, lại tỷ như đại địa có sức làm cho vững chắc, đảm lấy, chịu lấy tất cả các loài như nhơn vật, thảo mộc, tùng lâm, và khiến cho sanh nảy ra, tăng thượng thêm. Vì vậy nên gọi Giới hạnh là căn bổn của các tu hành, nhứt là của hạng xuất gia.
 
Niết Bàn Kinh: Trong vô lương thiện căn của các hàng Thinh văn, Duyên giác, Bồ Tát, Phật, thì lòng Từ là Căn bổn.
 
Theo từ điển Phật học Hán Việt của Đoàn Trung Còn