Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

CHÂN TÂM

Cái tâm chân thực, đã cởi bỏ mọi vọng tưởng, phiền não, phục hồi được bản tính thật có của chúng sinh là thanh tịnh, sáng suốt. Từ trái nghĩa là vọng tâm.
 
Cửu hỗn phàm trần vị thức kim,
 
Bất tri hà xứ thị chân tâm.”
 
(Từ Đạo Hạnh)
 
Dịch ý:
 
Lâu ngày pha tạp với trần thế phàm tục, không biết được vàng, không biết chân tâm ở đâu.