Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

CỬU KẾT

Cửu kết là chín điều xấu, chín tật xấu bó buộc lòng người, khiến sanh khổ não:
 
Ái kết: Sự thương quá tức bó buộc lòng người.
 
Nhuế kết: Sự hờn giận thái quá khiến thân và tâm luôn bất an, gây tai họa lớn
 
Man kết: Sự khinh khi người khiến tâm mình chẳng nhu hòa, tổn hại đức tánh khiêm cung.
 
Si kết: Sự ngu si chẳng sáng suốt, chẳng phân minh chánh tà không thông hiểu sự lý.
 
Nghi kết: Sự nghi hoặc đối với Tam bảo làm chướng ngại sự tu tiến của tâm linh.
 
Kiến kết: Chấp vào sự thấy biết sai lạc của mình cho là đúng, lẩn quẩn trong rừng tà kiến.
 
Thủ kiến: Giữ lấy sự thấy biết tà vay của mình là đúng, đồng thời vâng giữ những tà giới sai lầm.
 
San kết: Lòng ích kỷ bỏn xẻn bó buộc.
 
Tật kết: Ganh ghét những ai giàu sang có đức hạnh hơn mình….
 
(Theo PHTĐ của Đoàn Trung Còn)