Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

CỬU PHẨM VÃNG SANH

Những ai muốn sanh qua cõi Tịnh độ của Phật A Di Đà đều do công hạnh tịnh nghiệp khác nhau mà vãng sanh trong chím phẩm hoa sen cao thấp khác nhau. Chín phẩm hoa sen ấy phân ra làm ba bối: thượng, trung, hạ, mỗi bối có ba phẩm: thượng, trung, hạ. Cửu phẩm vãng sanh có giải rõ trong "Quá Vô Lượng Thọ Phật Kinh". Thượng phẩm thượng sanh: Chúng sanh cần phát ba thứ tâm thì đặng vãng sanh:
 
   Chí thành tâm,
 
   Thâm tâm,
 
   Hồi hướng phát nguyện tâm. Lại ba thứ chúng sanh nầy sẽ được vãng sanh:
 
   Từ tâm bất sát, cụ túc các Giới,
 
   Đọc tụng các Kinh Điển Đại Thừa,
 
   Tu hành sáu niệm (niệm: Phật, Pháp, Tăng, Giới, Thí, Thiên), hồi hướng phát nguyện sanh về cõi Cực lạc. Thượng phẩm trung sanh: Đối với nghĩa thứ nhứt ( tức là Phật), lòng chẳng kinh động, tin sâu lý nhơn quả không ngạo báng giáo phái Đại Thừa. Dùng công đức ấy, hồi hướng, nguyện cầu sanh qua cõi Cực lạc. Thượng phẩm hạ sanh: Cũng tin lý Nhơn quả, chẳng nhạo báng giáo phái Đại Thừa, chỉ phát tâm Bồ đề vô thượng. Dùng công đức ấy, hồi hướng, nguyện cầu sanh qua cõi Cực lạc. Trung phẩm thượng sanh: Thọ trì Năm Giới, Tám Giới, Cụ túc giới, chẳng tạo ra năm sự nghịch, không có sự lỗi, đều lo. Dùng căn lành ấy, hồi hướng, nguyện cầu sanh qua Thế giới Cực Lạc phương Tây. Trung phẩm trung sanh: Một ngày một đêm trì Tám giới, một ngày một đêm trì Thập giới Sa di, một ngày một đêm trì Cụ túc giới, oai nghi không thiếu. Dùng công đức ấy, hồi hướng nguyện cầu sanh qua cõi Cực lạc. Trung phẩm hạ sanh: Hiều thảo phụng dưỡng cha mẹ, làm chuyện nhơn từ ở thế, lúc mạng sắp chung, gặp bực thiện tri thức nói cho nghe việc vui nơi Cõi Phật A Di Đà, cũng nói cho nghe 48 điều nguyện của ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo. Nghe mà vui, liền được sanh qua cõi Cực lạc. Hạ phẩm thượng sanh: Ai làm ra việc ác, tạo ra nhiều pháp dữ, chẳng biết hổ thẹn. Song lúc mạng sắp chung, gặp bực thiện tri thức thuyết cho nghe danh tự đầu đề 12 bộ Kinh Đại Thừa. Nhờ vậy mà trừ hết nghiệp dữ rất nặng trong ngàn kiếp. Bực thiện tri thức ấy lại dạy cho biết cách lễ Phật và dạy niệm: Nam mô A Di Đà Phật. Nhờ xưng tên Phật, liền được vãng sanh. Hạ phẩm trung sanh: Ai hủy phạm Năm giới, Tám giới, Cụ túc giới, ăn cắp đồ của nhà chùa, thuyết pháp chẳng thanh tịnh, chẳng biết hổ thẹn, dùng các nghiệp dữ mà tô điểm lấy mình, kẻ ấy đáng đọa Địa Ngục. Lúc lâm chung, lửa Địa Ngục sắp đốt. Song nhờ gặp bực thiện tri thức tán thuyết cho nghe oai lực của đức A Di Đà, thần lực của hào quang đức A Di Đà, cũng tán cho biết Giới, Định, Huệ, Giải thoát, Giải thoát tri kiến. Ngưới ấy nghe rồi, vui mừng, liền có gió mát thổi đưa mình đến cõi Phật A Di Đà. Hạ phẩm hạ sanh: Ai làm nghiệp chẳng lành: năm nghịch, mười ác, đủ hết sự chẳng lành. Đáng đọa ác đạo, trải qua nhiều Kiếp, thọ khổ vô cùng. Nhưng tới lúc mạng chung, gặp bực thiện tri thức an ủi, thuyết Pháp cho nghe và dạy niệm Phật Di Đà. Nhờ xưng danh hiệu Phật Di Đà mà được tiêu tội, liền vãng sanh về cõi Cực lạc.
 
Theo từ điển Phật học Hán Việt của Đoàn Trung Còn