Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

CỬU PHẨM

九 品; C: jiǔpǐn; J: kuhon;
 
Chín loại, chín bậc. Kinh điển Phật giáo thường định rõ các phạm trù như phiền não, vãng sinh, năng lực của chúng sinh thành chín bậc, gồm ba bậc thuộc thượng hạng, ba thuộc hạng trung và ba bậc thuộc hạng thấp (hạ), chung quy thành 9 bậc.
 
I. Theo A-tì-đạt-ma Câu-xá luận và theo giáo lí Tịnh độ tông , chín phẩm là: 1. Thượng thượng; 2. Thượng trung; 3. Thượng hạ; 4. Trung thượng; 5. Trung trung; 6. Trung hạ; 7. Hạ thượng; 8. Hạ trung; 9. Hạ hạ.
 
II. Chín loại phiền não. Cửu phẩm hoặc .
 
Theo từ điển Phật học Đạo Uyển