Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

CỬU TRỤ TÂM

Cửu trụ tâm chín cách trụ tâm của hành giả tu thiền định, khiến không tán loạn an trụ ở một cảnh bao gồm:
 
An trụ tâm: An trụ tâm vào một đối tượng
 
Nhiếp trụ tâm: Ngay lúc tâm niệm vừa duyên theo đối tượng bên ngoài liền nhiếp tâm trở về.
 
Giải trụ tâm: Ngay lúc tâm niệm hiểu biết phân biệt duyên theo đối tượng bên ngoài, liền biết và nhiếp niệm ngay.
 
Chuyển trụ tâm: Đình chỉ tâm hiểu biết ấy vào an trụ nơi cảnh sở trụ
 
Phục trụ tâm: Khi nhập thiền định lâu, nếu sanh tâm chán thì nhiếp phục ngay.
 
Tức trụ tâm: Khi tâm khởi động niệm thì lập tức cho tâm dừng lại
 
Diệt trụ tâm: Khi tâm khởi tham ái thì diệt trừ ngay
 
Tánh trụ tâm: Khi các vọng niệm đình chỉ thì rõ biết bổn tánh của tâm xưa nay vốn sáng suốt thanh tịnh, tự nhiên được an trụ
 
Trí trụ tâm: Khi trụ tâm kết quả công phu thiền định, nên lâu dài được an trụ trong định và tự nhiên hành thiện dứt ác, theo Đại thừa trang nghiêm kinh Luận quyển 7.
 
Theo PHDS của Thích Nữ Đức Trí