Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

DẠ BÁN CHÍNH MINH THIÊN HIỂU BẤT LỘ

DẠ BÁN CHÍNH MINH THIÊN HIỂU BẤT LỘ
 
夜 半 正 明 天 曉 不 露
 
Dụng ngữ Thiền.
 
Nửa đêm sáng tỏ, ban ngày tối mịt.
 
Dụng ngữ này được chuyển dùng từ câu “Đương minh trung hữu ám, (…) đương ám trung hữu minh” ( Trong sáng có tối, trong tối có sáng) trong Tham Đồng Khế ( Dại 51, 459 trung) do Thiền Sư Thạch Đầu Hi Thiên soạn.
 
Ngoài ra, theo Đông Sơn Ngũ Vị do ngài Đông Sơn Lương Giới lập thì “dạ bán”, “bất lộ” tương đương với ý nghĩa Chính vị, có tính bình đẳng; “chính minh”, “thiên hiểu” tương đương với ý nghĩa Thiên vị, có tướng sai biệt. Cho nên dụng ngữ “dạ bán chính minh, thiên bất hiểu lộ” biểu thị cho trạng thái pháp tính chân như và sum la vạn tượng nhập nhất như.
 
Theo; Bảo Cảnh Tam-muội.
 
Theo từ điển Phật học Huệ Quang