Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

DẠ ĐƯỜNG THỦY

DẠ ĐƯỜNG THỦY
 
夜 塘 thủy.
 
Dụng ngữ Thiền
 
Ao dêm chỉ có nước chứ không có sinh vật mà trong đem tối, người ngu nhầm nhận là có nên có ra sức mò tìm.
 
Trong Thiền lâm dùng từ này để chỉ người ngu si không phân biệt được chân ngụy, hư thật mà cứ mãi đuổi theo ngữ cú của Thiền sư, mong mỏi cơ duyên nắm bắt ngộ đạo, nên luống nhọc mà không có kết quả gì.
 
Bích Nham Lục, tắc 7 ( Đại 48, 147 hạ) ghi:
 
“ Tam cấp lãng cao ngư hóa long
 
Si nhân du hộ dạ đường thủy”
 
( Ba lớp sóng cao cá hóa rồng
 
Kẻ si vẫn tát nước ao đêm).
 
Theo từ điển Phật học Huệ Quang