Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

DÃ HỒ TINH

DÃ HỒ TINH
 
野 狐 精
 
Dụng ngữ Thiền.
 
Loại chồn hoang yêu mị hay biến hóa để dối gạt người. thiền tông dùng từ này để chỉ kẻ tự xưng kiến tính ngộ đạo để lừa người khác.
 
Chương U Châu Đàm Không Hòa Thượng trong Cảnh Đúc Truyền Đăng Lục 12 ( Đại 51, 294 hạ) ghi:
 
“ có vị ni muốn khai đường thuyết pháp. Sư nói :
 
- Ni là đàn bà không được khai đường.
 
Ni nói:
 
- Long nữ 8 tuổi thành Phật yhi2 sao?
 
Sư nói:
 
- Long Nữ có 18 phép biến, ngươi thử hiện 1 lần biến cho lão tăng xem!
 
Ni nói :
 
- Biến hóa được là “Dã Hồ Tinh”!
 
Theo : Cổ Tôn Túc Ngữ Lục 7.
 
Theo từ điển Phật học Huệ Quang