Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

DÃ KHAI

DÃ KHAI
 
冶 開
 
Cao Tăng Trung Quốc, sống vào cuối đời Thanh, họ Hứa tên Thanh Dung, Quê ở Giang Đô, Tỉnh Giang Tô.
 
Năm 11 tuổi, Sư xuất gia, 13 tuổi  theo học với Hòa Thượng Liên An chùa Thiên Ninh, huyện Nghi Trưng. Từ 20 tuổi trở đi, Sư tham học với Hòa Thượng Định Niệm chùa Thiên Ninh, Trường Châu và được nối pháp.
 
Năm 38 tuổi, Sư trụ trì chùa Thiên Ninh, Thường Châu, Sau đó, Sư đến hóa duyên chùa Linh Ẩn, Hàng châu. Hàng cư sĩ nghe đạo hạnh thanh cao của Sư nên phát tâm quyu y rất đông. Sư cho trùng tu đại điện, thiền đường chùa Thiên Ninh, bảo tháp Văn Bút Phong chùa Thái Bình, Đại điện chùa Hàng Châu, Niệm Phật đường chùa Ngọc Phật, Thượng Hải.v.v.. Sư dốc lòng với sự nghiệp cứu tế. năm 1920 Sư phát bệnh, nhưng mỗi ngày vẫn tụng 4 quyển kinh Hoa Nghiêm. Ngày 20 tháng 10 năm 1922, sau khi tụng xong kinh Hoa Nghiêm, Sư thị tịch, hưởng thọ 71 tuổi.
 
Theo : Tân Tục Cao Tăng Truyện, 35; Trung Quốc Phật Giáo Sử, 4 ( Tưởng Duy Kiều)
 
Theo từ điển Phật học Huệ Quang