Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

ĐÀ LA NI

ĐÀ LA NI; S. Dharani
Hán dịch nghĩa năng trì nghĩa là có công năng giữ gìn không mất mát mọi thiện pháp. Cũng dịch là năng giá là nghe che (giá) không cho điều ác sinh khởi.
 
Còn có nghĩa là câu chú (x. chú), Hán dịch nghĩa tổng trì là câu thần chú có khả năng thâu nhiếp mọi thiện pháp.
 
 
 
ĐÀ LA NI BỒ TÁT
Tên một vị Bồ Tát, có thần lực lớn, có khả năng thâu nhiếp mọi thiện pháp.
 
 
 
ĐÀ LA NI TẠNG
Theo một truyền thuyết không chính thống, ngoài ba tạng kinh điển là Kinh tạng, Luật Tạng và Luận tạng, con có tạng nữa, gọi là Đà la ni tạng, gồm toàn những mật chú được Phật nói ra, trong thời kỳ Phật còn tại thế.