Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

DÃ MÃ

DÃ MÃ
 
野 馬
 
S: Marici.
 
Hd: Dương Diệm ( sóng nắng), Diệm.
 
Gđ: Dã mã tuyền.
 
Những bóng giáng hư ảo của sóng nắng hay bụi trần hiện ra trên xa mạc hoặc đồng hoang… ở xa trông giống như rừng cây, suối nước thật, nhưng đến gần thì không có. Trong kinh luận dùng việc này để dụ cho các pháp vô tự tính, như huyễn, không bền chắc. Luận Đại Trí Độ 6 ( Đại 25, 102 thượng) ghi: “ Tất cả các hành như huyễn dối gạt trẻ con, thuộc về nhân duyên, không tự tại, không bền lâu. Thế nên nói Bồ-tát biết các pháp như huyễn, như sóng nắng. sóng nắng do ánh sáng mặt trời và gió thổi dẫy bụi trong đồng nội nên thấy như dã mã, người vô trí thoạt nhìn liền cho đó là nước”.
 
Theo : Phẩm Diệt Pháp Tâm, Luận Thành Thật 12; Luận Đại Trí Độ 31; Đại Nhật Kinh Sớ 3.
 
Theo từ điển Phật học Huệ Quang