Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

ĐẠI NHÂN DUYÊN

ĐẠI NHÂN DUYÊN
Từ ngữ của Kinh Pháp Hoa. Đức Phật vì một nhân duyên lớn (đại nhân duyên) mà xuất hiện ở đời. Đó là vì muốn vạch cho chúng sinh thấy được tri kiến của Phật, muốn cho chúng sinh chứng ngộ được tri kiến của Phật (tri kiến của Phật là sự giác ngộ của Phật).