Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

DỊ PHẨM HỮU PHI HỮU

DỊ PHẨM HỮU PHI HỮU
Từ Nhân Minh học. Như lập thuyết: mọi sự vật do nhân duyên sinh đều là vô thường, như cái bình. Nếu giả định, có những vật không phải nhân duyên sinh (dị phẩm) cũng vô thường, như vậy tức là dị phẩm hữu. Nhưng cũng có một số sự vật không phải là nhân duyên sinh là thường còn. Như vậy là dị phẩm hữu và phi hữu.