Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

ĐỊA ĐỘNG BÁT DUYÊN

ĐỊA ĐỘNG BÁT DUYÊN
 
Địa động bát duyên là tám duyên làm cho cõi đất rung động. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 17 nói về tám Duyên đó là:
 
Khi gió nước chuyển động
 
Khi Bồ Tát ở trong thai mẹ
 
Khi Bồ Tát ra khỏi thai mẹ
 
Khi Bồ Tát thành đạo
 
Khi Đức Phật chứng Niết Bàn
 
Khi Tỳ kheo hiện thần thông
 
Khi chư Thiên đến nơi Đức Phật hiện hình Phạm Vương hoặc Đế Thích
 
Khi nạn đói kém hoặc binh đao sắp xảy ra.