Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

DUY PHẬT DỮ PHẬT TRI KIẾN

DUY PHẬT DỮ PHẬT TRI KIẾN

Cảnh giới tri kiến giác ngộ của Phật như thế nào thì chỉ có các đức Phật mới biết được, ngay các vị Bồ Tát lớn, cũng không biết đặng. Theo Kinh Pháp Hoa, thì “pháp mà Phật thành tựu là khó hiểu và hiếm có đệ nhất, duy chỉ có Phật với Phật mới hiểu rõ cùng tận thực tướng của các pháp…” (quyển I).