Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

DUY TÂM TỊNH ĐỘ

DUY TÂM TỊNH ĐỘ
Thiền tông giải thích cõi Phật không phải ở đâu xa. Nếu tâm người tu hành từ bỏ được hết tham sân si, hết phiền não, thì lập tức cõi sống của người đó sẽ biến thành Tịnh Độ, thành cõi Phật.
 
 “Tịnh độ là long trong sạch, chớ còn ngờ hỏi đến Tây phương.
 
Di Đà là tính lặng soi, mựa phải nhọc tiìm về cực lạc”.
 
(Trần Nhân Tông –Cư Trần Lạc Đạo)
 
Nếu là tâm Phật thì cõi Tịnh Độ biến hiện ra hoàn thiện, vô lậu. Nếu là tâm chúng sinh thì còn hữu lậu, thì cõi Tịnh Độ biến hiện ra cũng là hữu lậu.
 
Thuyết tâm trong sạch thì cõi nước trong sạch của Kinh Duy Ma cũng có một ý tứ như thế (Tâm tịnh độ tịnh)