Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

DUY THỨC TAM THẬP TỤNG

DUY THỨC TAM THẬP TỤNG; S. Vynapti
Bộ luận viết theo hình thức kệ tụng, gồm tất cả là 30 bài tụng, trình bày lý thuyết của môn Duy thức học. Duy Thức là tâm lý học Phật giáo. Tác giả là Luận sư Thế Thân (Vasubandhu), người gốc xứ Gandhara (Ấn Độ). Ông lúc đầu xuất gia theo Nhất Thiết Hữu bộ, một bộ phái Phật giáo có tiếng tăm trong thời kỳ Phật giáo bộ phái, về sau được sự giác [tr.181] ngộ của người anh là Vô Trước (Asanga), ông theo Đại thừa giáo và cùng với người anh, lập ra bộ phái Duy Thức.
 
Trong ba mươi bài tụng cấu thành bộ luận, thì 24 bài tụng đầu nói về đặc điểm của các pháp (dharmas), hai bài tụng kế tiếp nói về những nét chung của các pháp, bốn bài tụng còn lại trình bày các gian đoạn khác nhau của quá trình tu chứng.
 
Bộ “Thành duy thức luận chú sớ’ là bộ chú giải quan trong nhất của cuốn “Duy Thức tam thập tụng”. Tác giả là hai Ngài Huyền Trang và Khuy Cơ, đời Đường. Cuốn này đã được nhà nghiên cứu Phật học người Pháp là Louis de la Vallée Poussin dịch ra tiếng Pháp. Chưa có bản dịch Việt văn của cuốn sách.