Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

DUY THỨC TU ĐẠO NGŨ VỊ

DUY THỨC LUẬN
Tên gọi tắt bộ “Thành Duy Thức Luận” , gồm 31 quyển, tập hợp sớ giải của mười vị đại Luận sư Ấn Độ về môn Duy Thức học, nhưng chủ yếu là sớ giải của Luận sư Hộ Pháp. Huyền Trang dịch.
 
 
 
DUY THỨC NHỊ THẬP TỤNG LUẬN; S. Vimsatika vijnapi matrata siddhih.
Tên sách, tác giả là Thế Thân (S. Vasubandhu). Huyền Trang dịch, là một trong mười bộ luận căn bản của Pháp tướng tông. Nội dung bộ luận giải thích chủ thuyết ngoại cảnh là không có thực, và do thức biến hiện.
 
 
 
DUY THỨC NHỊ THẬP TỤNG LUẬN THUẬT KÝ
Tên sách. Gồm hai quyển. Tác giả là Khuy Cơ (632-682) đời Đường, học trò Huyền Trang. Sớ giải cuốn “Duy Thức nhị thập tụng luận” của Vasubandhu.
 
 
 
DUY THỨC QUÁN
Phép quán của môn Duy thức, không ở ngoài ba tánh:
 
1. Biến kế sở chấp tính: khi một hiện tượng xảy ra, nhưng hoàn toàn là hư vọng không thật, do óc tưởng tượng chủ quan bày đặt ra (biến kế) rồi chấp là có thực.
 
2.  Y tha khởi tính: mọi sự vật đều do nhân duyên hòa hợp cấu thành, không có thực thể.
 
3.  Viên thành thực tính: đó là chân như, tồn tại thật sự, và là chỗ dựa của tánh y tha khởi.
 
 
 
DUY THỨC TU ĐẠO NGŨ VỊ
Năm thứ bậc tu hành của môn Duy thức:
 
1. Tư lương vị là thứ bậc chuẩn bị điều kiện (gọi tắt là tư lương) để tu đạo.
 
2. Gia hạnh vị là thứ bậc tu tập những đức hạnh cần thiết.
 
3. Thông đạt vị là thứ bậc kiến đạo (thấy đạo), cả hai chấp ngã và pháp đều được đoạn trừ.
 
4. Tu tập vị là thứ bậc tu đạo, từ sơ địa cho tới thập địa.
 
5. Cứu cánh vị là quả vị Phật.
 
 
 
DUY THỨC VIÊN GIÁO
Nhà Duy thức học cho rằng giáo lý Duy thức là hoàn chỉnh và viên mãn, không còn có thiếu sót.
 
 
 
DUY THỨC VÔ CẢNH
Thuyết căn bản của môn Duy thức học, cho rằng ngoại cảnh là do thức biến hiện, không thể tồn tại tự nó. Thức ở đây là thức A lại da, không phải là ý thức.