Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

GIÀ DA CA DIẾP

GIÀ DA CA DIẾP
 
Gâya Kâcyapa
 
Một vị trong ba vị Ca Diếp, ban xưa làm sư ngoại đạo nhờ Thần Lửa, sau cùng ba anh em đều qui Phật, làm đệ tử chơn, cao của đức Thế Tôn, dự hàng Thánh chúng. Ba anh em Ca Diếp là:
 
   Ưu lâu tần loa Ca Diếp (Uruvilvâ Kâcyapa),
 
   Già da Ca Diếp (Gâya Kacyapa),
 
   Na đề Ca Diếp (Nadi Kâcyapa). Ông Ưu lâu tần loa Ca Diếp có 500 đệ tử, ông Già đa Ca Diếp có 250 đệ tử, ông Na đề Ca Diếp có 250 đệ tử. Ba ông ấy với một ngàn đệ tử đều thọ Giới xuất gia theo Phật.
 
Ông Già đa Ca Diếp có được Phật thọ ký quả Phật. Nhơn thọ ký cho 500 vị La Hán, đức Phật có mách rằng ông Già đa Ca Diếp và 500 vị sẽ lần lượt thành Phật, đồng một danh hiệu là Phổ Minh (Samantaprabhâsa) Như Lai.
 
Già da thành: Thành Già da.
 
Thành phố nầy ở khít bên núi Già da, cách chỗ Đạo tràng (cây Bồ đề, chỗ Phật thành Đạo) chừng hai chục dặm (lý). Khi Phật thành Đạo, ngài từ giã cây Bồ đề ở Già da sơn mà vào Già da thành. Kế ngài ngự dến thành Ba la nại (Bénarès) mà độ năm vị Chơn nhơn.
 
 
 
Người ta cũng gọi Già da thành là Giác thành, vì đức Phật đắc Đạo ở miền ấy.
 
Theo từ điển Phật học Hán Việt của Đoàn Trung Còn