Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

GIÀ GIỚI

GIÀ GIỚI
Giới có tác dụng phòng ngừa. Giới tửu là già giới, vì có tác dụng ngăn không để say rượu, mất trí, và do đó phạm tội ác. Phân biệt với tính giới, như giới sát, giới ăn trộm v.v… Do đó, già giới có giá trị thứ yếu so với tính giới. Già giới có thể châm chước được, chứ tính giới không thể châm chước được. Người có bệnh chẳng hạn, có thể được phép uống rượu, nếu đó là rượu thuốc. Ở những xứ lạnh, giới uống rượu đôi khi đổi thành giới không được bán rượu, hay không được say rượu.