Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

GIA TRÌ

GIA TRÌ
 
Protection
 
Phụ giúp và giữ gìn. Ấy là nói sức Phật phụ trợ cho những người yếu đuối và giữ gìn cho họ khỏi sa lạc, sức mật hộ của Phật.
 
Đồng nghĩa: hộ niệm.
 
Những người tu hành thường tụng Kinh, niệm Phật, đọc Chơn ngôn và tin tưởng Tam bảo, thì được sức gia trì của Phật, Bồ Tát.
 
Nhờ vậy, họ tinh tấn trên đường tu học.
 
Lại nữa, Pháp giới cũng có sức gia trì: như những tư tưởng lành, những giới luật, các điều thiện mà mình đọc thấy trong kinh đển, đều có thể ủng hộ cho mình thêm sức lực và giữ gìn mình ở trong Chánh đạo.
 
Theo từ điển Phật học Hán Việt của Đoàn Trung Còn