Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

GIÁC HOA ĐỊNH TỰ TẠI VƯƠNG NHƯ LAI

GIÁC HOA ĐỊNH TỰ TẠI VƯƠNG NHƯ LAI
 
Một đức Phật ở cõi Ta bà hồi đời quá khứ, cách nay không biết bao nhiêu Kiếp. Đời sống của ngài là bốn trăm ngàn vạn ức A tăng kỳ Kiếp.
 
Về đời Tượng pháp của đức Phật ấy, có một cô gái Bà La Môn nhơn mẹ vừa khuất, bèn đến chiêm lễ tượng Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương tại chùa, cầu cho biết hồn mẹ ở về cảnh nào. Đức Phật Giác Hoa Tự Tại Vương bèn khiến cho thần thức cô gái ấy đến cõi Địa Ngục. Nơi đây, quỷ Vương cho cô biết rằng nhờ phước đức cúng Phật và bố thí của Thánh nữ, hồn thần bà mẹ được thoát cảnh Địa Ngục mà lên cảnh Tiên. Cô gái Bà La Môn ấy tức là tiền thân của Địa Tạng Bồ Tát. (Xem: Địa Tạng Kinh, phẩm nhứt)
 
Theo từ điển Phật học Hán Việt của Đoàn Trung Còn