Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

GIẢI ĐÃI

GIẢI ĐÃI
 
Biếng nhác, trễ nải. Trái với tinh tấn. Nhà tu hành giải đãi thì chẳng ra sức mà tu giới định huệ, thường ham ăn, ham ngủ, ham nói chuyện, giỡn, cười.
 
Vậy giải đãi là một mối thù nghịch mà nhà học đạo cần phải trừ đi vậy.
 
Trong Niết Bàn Kinh, Phật có phán rằng: Vì các ngươi cho nên từ xưa tới nay, đã trải qua bao nhiêu Kiếp, ta xả thân, mạng, tài vật cầu quả Vô lượng Bồ đề. Vậy chừng ta tịch diệt rồi, các người nên tu hành cho rộng lớn thêm để ra khỏi cảnh Tam hữu (Tam giới, Ba cõi có chúng sanh), chớ đừng có giải đãi nữa.
 
Theo từ điển Phật học Hán Việt của Đoàn Trung Còn