Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

HẠ NGUYÊN

HẠ NGUYÊN
Phật giáo chia qua trình phát triển thế giới ra làm ba thời kỳ, hay ba nguyên: thượng nguyên, trung nguyên và hạ nguyên. Trong thượng nguyên, người sống trung bình 1 vạn tuổi, rồi tuổi thọ trung bình đó giảm dần, cho đến lúc chỉ còn 100 tuổi như hiện nay. Sau đó bắt đầu hạ nguyên, tuổi thọ giảm cho đến khi người sinh ra buổi sáng, buổi chiều đã chết.
 
 “Hạ nguyên sau có tam tai,
 
Bảo người ở đời tích đức tu nhân.”
 
(Toàn Nhật Thiền sư)
 
“Bây giờ gần đến hạ nguyên,
 
Giảm còn trăm tuổi lại gần tam tai.”
 
(Toàn Nhật Thiền sư)