Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

HAI KHÔNG

HAI KHÔNG; H. Nhị không
Các cách phân biệt khác nhau:
 
Cách một:
 
1. Nhân không: Nhân là người. Người chỉ là một tập hợp của năm uẩn, không có cái ta, không có thực thể.
 
2. Pháp không: Mọi sự vật đều chỉ là do nhân duyên hợp thành, không có thực thể.
 
Cách thứ hai:
 
1. Tánh không: Mọi sự vật đều do nhân duyên hợp thành, cho nên không có tự tánh
 
2. Tướng không; Vì không có tự tánh, cho nên tướng của chúng cũng là hư giả không thật.
 
(Khái niệm tướng không, tánh không, là của Tông Thiên Thai)
 
Cách thứ ba:
 
1. Như thực không: Chân như hoàn toàn thanh tịnh, không có nhơ bẩn.
 
2. Như thực bất không: Chân như có đầy đủ vô lượng công đức.
 
(Khái niệm của bộ Khởi tín luận)