Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

HAI LOẠI BÁT NHÃ

HAI LOẠI BÁT NHÃ
1. Cộng Bát Nhã: Trí tuệ Bát Nhã, mà các hàng Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát sơ phát âm đều có.
 
2. Bất cộng Bát Nhã: Trí tuệ Bát Nhã hoàn thiện, vô thượng của Phật và Bồ Tát từ thất địa trở lên.
 
Những cách phân biệt khác:
 
1. Thế gian Bát Nhã: Trí tuệ thế gian
 
2. Xuất thế Bát Nhã: Trí tuệ xuất thế
 
Hoặc:
 
1. Thực tướng Bát Nhã: Trí tuệ Bát Nhã ở nơi thể và tướng.
 
2. Quán chiếu Bát Nhã: Trí tuệ Bát Nhã ở nơi dụng của nó là rọi chiếu, chiếu sáng, giúp thấy được mọi sự vật như thật.