Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

HAI LOẠI GIỚI

HAI LOẠI GIỚI; N. Nhị giới
1. Chính giới: Giới luật chân chánh, do Phật chế định làm khuôn phép tu học, sanh hoạt cho Tăng ni, Phật tử.
 
2. Tà giới: Những điều cấm kỵ, hay ràng buộc do các ngoại đạo bày đặt ra, không giúp ích gì cho sự nghiệp giác ngộ và giải thoát, cho tiến bộ tâm linh thật sự.
 
Các sách Phật cũng phân biệt hai nhóm giới:
 
1. Mười giới của Sa di
 
2. 250 giới, tức giới đầy đủ (cụ túc giới của Tỷ kheo).
 
Hay là:
 
1. Năm giới của người thông thường
 
2. Tám giới cũng của người tại gia, nhưng chỉ giữ trong một số người đặc biệt trong tháng