Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

HAI LOẠI HỘI CHÚNG

HAI LOẠI HỘI CHÚNG
Hội chúng ở đây chỉ cho chúng Tỷ kheo.
 
1. Hội chúng nông nổi: Gồm những “Tỷ kheo tháo động kiêu căng, giao dộng, lắm mồm, lắm miệng, lắm lời, thất niệm, không tỉnh giác, không định tỉnh, tâm tán loạn, các căn thả lỏng…”
 
2. Hội chúng thâm sâu: Gồm các “Tỷ kheo không tháo động, không kiêu căng, không giao động, không lắm mồm, lắm miệng, không lắm lời, không thất niệm, tỉnh giác, có định tỉnh, có nhất tâm, các căn được bảo vệ…”
 
(Tăng Chi, 84-85)
 
Các cách phân biệt khác. Cách thứ nhất:
 
1. Hội chúng bất hòa: Gồm những Tỷ kheo sống “cạnh tranh, tranh luận, đấu tranh, đả thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi…”
 
2. Hội chúng hòa hợp: Gồm những Tỷ kheo “hòa hợp, hòa kính, không có đấu tranh, hòa hợp như sữa với nước, sống nhìn nhau với cặp mắt từ ái…”
 
(Tăng Chi I, 85).
 
Cách thứ hai:
 
1. Hội chúng tôn trọng tài vật, không tôn trọng diệu pháp: Gồm những Tỷ kheo tán thán lẫn nhau trước mặt các gia chủ bận áo trắng, và được lợi dưỡng “rồi thọ hưởng, bị trói buộc, mê say, đắm trước, không thấy các sự nguy hại, không hiểu rõ sự giải thoát khỏi các lợi dưỡng đó”.
 
2. Hội chúng tôn trọng diệu pháp, không tôn trọng tài vật: Gồm những Tỷ kheo “không tự tán thán lẫn nhau trước mặt các gia chủ bận áo trắng, thọ hưởng lợi dưỡng nhưng không bị trói buộc, mê say, đắm trước, thấy các sự nguy hại, hiểu rõ sự giải thoát khỏi các lợi dưỡng ấy…”
 
(Tăng Chi I, 90)
 
(Ở Ấn Độ ngày xưa, những người không phải tu sĩ đều mặc áo trắng).