Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

HAI LOẠI NGƯỜI

HAI LOẠI NGƯỜI (khó tìm được ở đời)
1. Người làm ơn trước.
 
2. Người nhớ ơn đối với người khác.
 
(Tăng Chi I, 01)
 
1. Người biết đủ (tri túc)
 
2. Người biết làm cho người khác được thỏa mãn nhu cầu của họ.
 
 
 
HAI LOẠI NGƯỜI (Không thể trả ơn được)
1. Mẹ
 
2. Cha
 
“Một người một bên vai cõng mẹ, một bên vai cõng cha, làm như vật suốt 100 năm cho đến 100 tuổi, và phụng dưỡng hết lòng, thì cũng không trả hết ơn mẹ và cha được…”
 
Nhưng nếu cha mẹ không có đức tin, làm điều ác, bất thiện, tâm keo kiệt không bố thí, lại có ác, tà kiến, nếu người con biết làm cho cha mẹ có đức tin, bỏ ác làm lành, không keo kiệt nữa mà còn ưa bố thí, bỏ tà kiến, thì người con đó trả ơn đủ cho mẹ và cha…”
 
(Tăng Chi I, 78)