Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

HAI LOẠI RUỘNG PHÚC

HAI LOẠI RUỘNG PHÚC; H. Nhị phúc điền
1. Bi điền: Lớp người hoạn nạn, nghèo khổ.
 
2. Kính điền: Tam Bảo
 
Có sách Phật lập thêm một loại ruộng phúc thứ ba nữa gọi là ân điền (cha mẹ). Gọi là ruộng phúc bởi vì bố thí cho ba lớp người này đem lại rất nhiều phúc đức.