Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

HAI MƯƠI TÁM TỔ

HAI MƯƠI TÁM TỔ
Theo truyền thuyết của Thiền tông Trung Hoa thì sau khi Phật Thích Ca nhập diệt, ông Ca Diếp thay Phật làm sơ Tổ giữ gìn truyền bá Phật pháp tại Ấn Độ. Sau ông Ca Diếp là ông A Nan làm Tổ thứ hai lần lượt cho đến tổ thứ 28 là Bồ Đề Đạt Ma. Tổ Bồ Đề Đạt Ma không ở lại Ấn Độ mà đi sang Trung Hoa làm Tổ thứ nhất của Thiền tông Trung Hoa. Cho nên các sách Phật nói hai mươi tám Tổ là nói hai mươi tám vị Tổ người Ấn Độ, kế tiếp nhau giữ gìn Phật pháp tại Ấn Độ.
 
“Tây Thiên, Thích Ca là thầy,
 
Truyền cho Ca Diếp liền đầy A Nan,
 
Tính được nhị thập bát niên,
 
Hai mươi tám Tổ Tây Thiên thuở này”.
 
(Chân Nguyên –Thiền Tôn bản hạnh)
 
Phật giáo Nam tông nói chung không công nhận thuyết 28 Tổ, lấy cớ lời Đức Phật nói trước khi nhập diệt không ủy thác cho một người nào kế vị Phật là giáo chủ, lãnh đạo Tăng đoàn.