Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

HAI PHÉP QUÁN KHÔNG

HAI PHÉP QUÁN KHÔNG
1. Vô sinh quán: Quán thấy mọi sự vật đều là hư huyễn, không giả, không do đâu sinh khởi.
 
2. Vô tướng quán: Sự vật đã không tự tánh, không sinh khởi cho nên mọi tướng của chúng cũng đều là hư vọng. Kinh Kim Cang nói: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng.” Nghĩa là phàm đã có tướng đều là hư vọng.