Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

HIỆN TẠI HỮU THỂ QUÁ VỊ VÔ THỂ

HIỆN TẠI HỮU THỂ QUÁ VỊ VÔ THỂ
 
Cg: Bổn vô  kim hữu, Hữu dĩ hoàn vô, Uyên vô kim hữu dã hữu hoàn vô.
Tất cả các pháp hữu vi ở đời hiện tại đều thật có, còn ở đời quá khứ và vị lai đều không  thật . Đây là thuyết của Kinh Lượng bộ nhằm đối lại với thuyết Tam thế hằng hữu của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ.
 
Xem: Kinh Lượng Bộ
 
Từ điển Phật học Huệ Quang