Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

HIỆN TẠI THẾ

HIỆN TẠI THẾ
 
S: Pratyutpanãdhvã
 
P: Paccuppannãdhã
 
Cg: HIện tại, Hiện thế, Hiện sinh.
 
Gt: Hiện
 
Đời hiện tại.  Sự phân chia về đời quá khứ, hiện tại, vị lai, có nhiều thuyết khác nhau, nếu y cứ vào sát-na thì chỉ có 2 tướng Trụ, Dị là đời hiện tại;  nếu y cứ quả báo thì khi sinh đến khi chết đi là hiện tại. 
 
A-tì- đạt-ma  Tập Dị Môn Túc Luận 3 (Đại 26,378 hạ) ghi : “Hỏi thế nào là đời hiện tại ?”
 
-Đáp: Các hành đã khởi và đang khởi, đã sinh và đang sinh, đã chuyển, đang chuyển, đang xuất hiện, chưa hết, chưa dịệt, chưa biến đổi, hiện tiền hòa hợp ngay hiện tại, tính hiện tại, loại hiện tại, thuộc đời hiện tại, nên gọi là Hiện tại thế.
 
Theo: Luận Câu-xá 20, Luận Đại Tì-bà-sa 76, Luận Dị Bộ Tông Luân.
 
Xem: Tam Thế
 
Từ điển Phật học Huệ Quang