Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

HOA PHẠM

HOA PHẠM
Hoa chỉ Trung Hoa. Phạm chỉ Ấn Độ.
 
HOA PHƯƠNG
Phương Nam có nhiều hoa.
 
HOA QUANG
Trong Kinh Pháp Hoa, Phật thọ ký cho Tôn giả Xá Lợi Phất, sau này sẽ thành Phật với danh hiệu Hoa Quang, ở cõi nước gọi là Ly Cấu.
 
HOA SƠN
Ngọn núi linh thiêng ở Thiểm Tây. Một trong năm ngọn núi, được tin là linh thiêng ở Trung Hoa.