Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

HÓA TỤC KẾT DUYÊN

HÓA TỤC KẾT DUYÊN
Tiến hành kết duyên, bằng phương tiện như bố thí, kết bạn, .v.v… nhằm mục đích hóa độ người phàm tục. Trong nhiều trường hợp, đồng sự (cùng làm việc)lào một phương tiện kết duyên tốt.
 
HÓA TƯỚNG
Tướng hóa hiện của Phật và Bồ Tát, được các Ngài dùng để hóa độ chúng sinh.