Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

KẾ ĐĂNG LỤC

KẾ ĐĂNG LỤC
Tên tắt bộ sách sử Phật giáo Việt Nam, soạn vào thời Hậu Lê, kể lịch sử dòng Thiền Lâm Tế ở Việt Nam.
 
Tên đầy đủ là Ngự chế thiền điển Thống yếu Kế đăng lục.
 
Hai tác giả là Sa môn Như Sơn (chùa Hồng Phúc, phường Hòe Nhai –Thăng Long), và Hòa Thượng Phúc Điền (chùa Bồ Sơn, Bắc Ninh).