Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

KẾT NGHIỆP

KẾT NGHIỆP
Tạo  nghiệp. Kết có nghĩa là phiền não. Do có phiền não mà tạo  nghiệp. Kết cũng có nghĩa là mê hoặc, không thấy được sự vật như thật. Do hoặc mà tạo nghiệp. Chúng sinh đều do hoặc mà tạo nghiệp, do tạo nghiệp mà chịu khổ. Chu kỳ hoặc nghiệp khổ có thể nói là diễn đi diễn lại mãi cho đến khi chúng sinh ngộ đạo, đoạn trừ mọi lậu hoặc, không còn tạo nghiệp và không còn phải tái sinh nữa.