Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

KẾT SINH THỨC

KẾT SINH THỨC
Tâm thức bi dục vọng ràng buộc nên phải tái sinh. Là một trong 12 nhân duyên khiến con người phải sống chết luân hồi. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức tức là kết sinh thức. Bào thai hình thành được chủ yếu là nhờ có tâm thức nhập thai. Nếu chỉ có tinh trùng của cha, có trứng của mẹ, mà không có tâm thức nhập thai, thì bào thai không thể hình thành được.