Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

KHAI KINH

KHAI KINH
Nghi thức mở đầu cho việc đọc tụng một bộ Kinh quan trọng. Nghi thức đó thường bắt đầu bằng tán hương (đốt hương rồi đọc lời tán), tụng chú Đại bi, đọc bài kệ phát nguyện, và cuối cùng đọc câu kệ khai kinh như sau:
 
“Vô thượng thâm thâm vi diệu pháp,
 
Bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ
 
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì,
 
Nguyện giải Như Lai chân thực nghĩa.”
 
Dịch:
 
Diệu pháp rất sâu không gì hơn,
 
Hàng vạn kiếp khó gặp được,
 
Tôi nay nghe thấy được thọ trì,
 
Nguyện thấu rõ nghĩa thực của lời Như Lai.
 
KHAI NGỘ
Mở mang trí tuệ gọi là khai. Làm cho giác ngộ chân lý, lẽ phải gọi là ngộ.