Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

KHAI QUYỀN HIỂN THỰC

KHAI QUYỀN HIỂN THỰC
Khái niệm của Kinh Pháp Hoa, được Tông Thiên Thai ở Trung Quốc giải thích. Theo tông Thiên Thai thì cả ba thừ: Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và Bồ Tát thừa mà Phật từng giảng thuyết  đều chỉ là phương tiện thuyết, đều là quyền. Đến Kinh Pháp Hoa, Phật quy cả ba thừa vào một Thừa duy nhất tức Phật thừa, thì mới là Thực (hiển thực), chứ không nói phương tiện, hay nói quyền nữa. Đến kinh Pháp Hoa, Phật nói trực tiếp vào thực tướng của các pháp, vào Chân lý tối hậu (cứu kính).